به نام خدا

زمانی که شعر "گفتری ای شهره نبکارن" سروده شاعر بزرگ معاصر بهبهان-مرحوم سید محمد سید-را برای اولین بار شنیدم،کودکی بیش نبودم وبرداشت عمیقی از آن نداشتم اما روزبه روز معانی ومفاهیم آن بر بنده روشن تر شد وجالب این که این شعر هیچ وقت کهنه نشد وهمیشه به روز بود!