به نام خدا

گزارش آتیه بهبهان  به نقل از پایگاه استان آریاگان .خیرین بهبهان همیشه در طول تاریخ کشور شهره ی خاص و عام بوده و در امور خیر پیشرو و پیشقدم بوده اند ، همین بس که خیر بزرگ کشور – حاج محمد جعفر بهبهانیان – بهبهانی اند.

خیرین مدرسه ساز بهبهان هم همه ساله در استان خوزستان دارای رتبه ی نخست در امر مدرسه سازی می شوند.

حال خیرین دارالمومنین بهبهان از این هم پا را فراتر نهاده و اقدام به تاسیس موسسه ی خیریه درمانی با مشورت عده ای از پزشکان شهرستان نموده اند:

آتیه بهبهان:این خبربسیارمسرت بخش وامیدوارکننده است.چراکه شرایط کنونی بهداشت ودرمان شهرستان بهبهان به هیچ وجه درشان مردم متمدن وبافرهنگ بهبهان نیست.برای نمونه 13 روز پیش یک بیماراورژانسی دربیمارستان تامین اجتماعی طبق نظرآقای دکتر ارجمندی بایدبایددربخش i c u بستری میشدکه آن بیمارستان چنین امکاناتی نداشت .بیمارستان شهیدزاده هم تخت خالی نداشت .هیچکدام ازبیمارستانهای اهوازهم پذیرش ندادندواین بیمارتا فردای آنروز دربدترین شرایط ممکن بامرگ دست وپنجه نرم کردتا اینکه باتلاشهای خانواده بیماربیمارستان سینای اهواز ایشان راپذیرفتندوپس ازده روز باتلاشهای شبانه روزی کادرپزشکی وپرستاری بیمارستان سینا آن بیمارازکما خارج شد.بنده به عنوان یک بهبهانی ازکادرپزشکی ومسئولین بیمارستان سینا تشکرمینمایم وامیدوارم مسئولین بیمارستان تامین اجتماعی بهبهان بااینهمه فضای ساختمانی وپرسنل که الحق بنده شاهدبودم که بدون امکانات لازم بافداکاری به این بیمار کمک میکردند،حداقل به فکربدیهی ترین نیاز این بیمارستان یعنی تجهیز یکی دوتخت i c u باشند.